به زودی منتشر میگردد

20 DAYS 15 HOURS 35 MINUTES 17 SECONDS

درباره جوانمردان

امروزه‌روز در عرصه‌یِ جهانی آنچه روزگاری گفت‌و‌گویِ تمدن‌ها آرزو می‌شد تبدیل به سلطه‌یِ تمدن‌ها شده است. امّا این سلطه ریشه در گذشته‌ای نه چندان دور دارد. زمانی که قدرتهایِ استعماری از سستی و غفلتِ حاکمانِ و نخبه‌نمایانِ خواب‌زده‌یِ تمدن‌هایِ مستقل و مستعد بهره بردند و با بهانه‌هایی چون مداخله‌یِ صلح‌جویانه خاک و فرهنگ‌شان را تکه تکه کردند که مبادا برخاستنِ دوباره‌یِ ققنوسِ تمدن‌هایی چون ایران و عثمانی بتواند عرصه‌یِ تاخت و تاز و استعمارشان را تنگ نماید.

در این میان علاقه‌یِ کورکورانه به تمدنِ غربی که توجیه و مشروعیّت خود را از عقب‌ماندگی‌هایِ فنی و تکنیکی می‌گرفت به جایِ جستجویِ هوشمندانه و بصیرت‌مندانه‌یِ آثارِ علمی و فرهنگیِ غربی تبدیل به ورودِ بی‌مرز و نا‌خودآگاهِ هرآنچه از غربِ عالم می‌آمد شد. تا آنجا که هر حرکت و هر نشانه هر‌چند کوچک از واژه‌هایِ غربی گرفته تا یک پاپیون یا کراواتی رنگ به رنگ نشان از پیشرفت و توسعه داشت و هر آنچه از شرقِ عالم می‌آمد نشان از کهنگی و ارتجاع داشت.

روزگار بر این منوال نماند و در روزگاری که قدرت متکثر است کشوری می‌زید که قدرتِ ایدئولوژیک و جهان‌بینیِ جداباشِ خود را دارد. ایرانی که در تمامِ عرصه‌یِ خاورمیانه و کشورهایِ اسلامی کسانی چشم به فرهنگ و تمدنِ اسلامی‌اش دارند که راه‌گشایِ آینده‌یِ معمایِ مدرنّیت و راهِ گزینشِ درست از غلطِ علم و دانشِ مدرن برایِ‌شان باشد. اینکه برایِ کودکانشان بگوید که با دشمنِ غربی و شرقی چه باید کرد؟ از علمِ غربی چه چیز را باید گرفت و چه چیزها در فرهنگِ خاورمیانه‌یِ خودمان هست که نباید آن را هیچگاه هر‌چقدر چون پوستینی کهنه باشد با کاخ‌ها و زرها عوض کرد. پس بیهوده نیست که فرهنگ و جهان‌بینی و جداباشیِ ما را هدف بگیرند. چرا که نقطه‌یِ قوت ماست. همان چیزی است که در هشت سال جنگِ تحمیلی نگذاشت کمبودِ امکانات لحظه‌ای پایِ رفتنمان را سست کند.

زیاده عرضی نمی‌توان برایِ راهِ مقابله با این تهاجمِ فرهنگی آورد که ورایِ درایتِ مقامِ معظم رهبری حرفی برایِ گفتن داشته باشد. آری دو راهِ مقابله و دفاعِ جانانه در برابرِ این تهاجم را ایشان تکلیف نموده اند. 1- کار و 2- ابتکار .

به رویِ یار نظر‌کن زِ دیده منت‌دار که کارِ دیده همه از سرِ بصارت کرد

در راستایِ این کار و ابتکار مرکزِ پویانماییِ صبا (متولیِ بخشِ انیمیشنِ صدا و سیمایِ جمهوریِ اسلامیِ ایران) با ایجادِ تمهیداتی بی‌سابقه و تشکیلِ کارگاههایِ فیلمنامه‌نویسی و شورایِ بازبینی‌ای متشکل از متخصص‌ترین صاحب‌نظرانِ عرصه‌یِ فیلمنامه‌نویسی نسبت به آفرینشِ آثاری ارزشمند در جهتِ ایفایِ اهدافِ آن مقامِ عالی اقدام نموده است. از آفریده‌هایِ اخیرِ این مرکز یکی اثرِ فاخر و در نوعِ خود بی‌نظیرِ جوانمردان می باشد که افتخارِ تولیدِ آن نصیبِ شرکتِ ایفا تصویر آریا گردیده است.

داستانِ جوانمردان دوره‌ای از تاریخِ این مرزو بوم را به تصویر می کشد که مقارن با حمله یِ بنیان‌کنِ مغولان بوده است. بایستی شباهتِ مقاومتِ جانانه‌یِ قهرمانانِ جوانمردان در برابرِ حمله‌یِ مغول و برهه‌ای که ما در حالِ مقابله با هجومِ فرهنگیِ غرب هستیم را به فالِ نیک گرفت. و امّا مبارزه زمانی می‌تواند ثمربخش باشد و از واکنشِ کورانه فاصله بگیرد که روشمند باشد. درست است که مجموعه‌هایِ فرهنگی مشروعیّت و اعتبارِ خود در نزدِ عامه‌یِ جامعه را برپایه‌یِ دستاوردهایشان به دست می‌آورند امّا آنچه به آنها اصالت و ثبات می‌بخشد نه دستاورهایشان بلکه روشِ آنهاست. روشِ مدرنیّت و روشِ انسانیّت. آن فرهنگی که بتواند با دستاوردهایِ خود جلبِ توجه کند و با روش‌هایِ خود هنجارسازی نماید برنده‌یِ میدانِ بی‌رحمِ جهانی است و آن‌کس که نتواند هنجار و روشِ خود را در تشخیصِ خوب از بد، در تولیدِ آنچه خوب است و در ترویجِ خوب‌ترینِ خوب‌ها بر دیگران مسلط کند جایی در جهانِ آینده نخواهد داشت. با نگاهی روش‌مندانه به تولیدِ انیمیشن می‌توان روش‌هایِ تولیدی را به گونه‌هایی تقسیم نمود. از آن یکی محصولاتِ یک‌بار‌تولید‌شونده هستند که چه بسا روشِ تولید و بایگانیِ آنها برایِ آینده کوچک‌ترین کاربردی نخواهد داشت. آرشیو‌سازیِ بی‌نظم و دوباره‌کاری‌هایِ فراوان در قالبِ شب‌نخوابی‌هایِ با بازدهیِ انسانیِ پایین از جمله ویژگی‌هایِ این محصولات است. این‌گونه پروژه‌ها بیش از آنکه حکمِ دستاورد را داشته باشند. فرزندِ اتفاق هستند. اتفاقی که چه بسا هیچگاه نتواند تکرار شود.

نوعِ دیگر تولید، فرآوریِ محصولاتی است که بلندمدت هستند و وجهی صنعتی دارند. چنین محصولاتی را نمی‌توان با شب‌نخوابی و بی‌نظمی تولید کرد. کوچک‌ترین نامگذاریِ اشتباه، کوچک‌ترین پوشه‌بندیِ سهل‌انگارانه منجر به دوباره‌کاری‌هایِ فراوانی خواهد شد که چون سمی مهلک بلایِ جانِ پروژه‌هایِ توسعه‌نیافته بوده و هست. از‌این‌رو تیمِ تولید و کارگردانیِ پروژه‌یِ جوانمردان هدفِ اصلیِ خود را نه در تولیدِ یک‌باره و اتفاقیِ یک محصول آن هم به هر روشی که اقتضا کرد بلکه بر ایجادِ روش و خطِ تولیدی نوشتاری و توسعه‌یافته نهاده است که بتواند علاوه بر تولیدِ این محصول هنجاری برایِ آیندگانِ این مرزو بوم باشد. هنجاری برایِ راه‌گشایی به آرزویی دیرینه. برایِ تولیدِ صنعتیِ انیمیشن. و بایست دانست که بهترین روشِ کاهشِ هزینه برایِ خود و افزایشِ آن برایِ رقبا در هر بُعدی که باشند چه محلّی باشند و چه ملّی، هنجارسازی برپایه‌یِ ارزش‌ها و تطبیق‌هایِ خودی و تعمیمِ آن به جامعه‌یِ جهانی است. بدیهی است که ایجادِ روشِ و مسیرِ تولیدِ صنعتی در ابتدایِ راه به کندیِ صورت خواهد گرفت و به سرمایه‌گذاریِ شجاعانه‌ای نیاز دارد که مجموعه‌یِ ایفا تصویرِ آریا و نیروهایِ صدیقِ آن بر خود هموار نموده‌اند. حاصلِ این تلاش در ماههایِ گذشته مواردی است که همچنان در مسیرِ فراروی هستند و در ذیل نمونه‌هایی را بر‌می‌شماریم. 1- در بخشِ تولیدی، طراحیِ مسیرِ تولیدِ صنعتی شامل؛ پایپلاین ، فهرست‌بندی‌هایِ تقسیمِ کار و بایگانیِ آن، ماتریسِ ویژگیهایِ نیرویِ انسانی برایِ تیمی 60 نفره، روش‌هایِ اجراییِ در دستِ تهیه، سیستمِ گزارش‌گیری و بایگانیِ تحتِ ایزو، کتابِ کارِ پروژه، ساختارِ پوشه‌بندی و نامگذاری، چارتِ Org، گانت چارت و جدولِ IT، اصلاحِ مسیرتولید‌هایِ سنتی جهت ایجادِ خطِ تولیدهایِ فرعی و موازی‌کاری در بخش‌هایِ کاراکتر و محیط 2- در بخشِ فنی؛ سفارشی‌سازیِ تمامیِ نرم‌افزارها برایِ تطبیق با مسیرِ تولید، طراحی و ساختِ نرم‌افزارِ رندرِ جداگانه‌یِ منطبق با نیازهایِ پروژه، تحقیق و توسعه جهتِ راه‌اندازیِ دستگاهِ موشن‌کپچرِ نسلِ‌نو، هموارسازیِ مسیرِ فنی جهتِ تولیدِ هماهنگ با راف‌لی‌اوت که می‌تواند امکانِ موازی‌کاری را برایِ خطِ تولیدهایِ طراحی‌شده در بخشِ پایپلاین فراهم کند و تلاش‌هایِ ادامه‌دار برایِ ایجادِ نرم‌افزارِ مانیتورینگ در مرکزِ صبا 3- در بخشِ هنری؛ استفاده از بازیگرانِ تئاتر جهتِ ارتقایِ سطحِ کیفیِ حرکتِ بدن و بازیِ بازیگرانِ کپچر، استفاده از سیستمِ مورف‌سازیِ منطبق با فیلم‌هایِ چهره‌یِ بازیگران به منظورِ جلوگیری از تکراری‌بودنِ ریخت‌هایِ چهره، دیزاینِ محیط ها به صورتِ ماژولی و بر پایه‌یِ ایزومپ‌هایِ بخشِ راف‌لی‌اوت به منظور رعایتِ راکوردهایِ هنری در سطحِ جهانی و بیشمار کوشش‌هایِ بی‌دریغِ دیگری که در این راستا در حالِ انجام است. در پایان ذکرِ یک نکته را لازم می‌دانم. پروژه‌یِ جوانمردان به خصوص سریالِ آن از لحاظِ حجمِ تولید یکی از بی‌سابقه‌ترین پروژها‌یِ سه‌بعدی در تاریخِ انیمیشنِ ایران است. مدت زمانِ به فعلِ آن 100 قسمتِ 20 دقیقه‌ای خواهد بود. در مجموع 700 شخصیّتِ اصلی و فرعی در این مجموعه نقش بازی خواهند کرد که هر شخصیّت با توجه به میزانِ جزئیاتِ آن تنها در بخشِ ساخت و آماده‌سازی برایِ حضور در صحنه‌یِ انیمیشن 400 نفرساعت برابر با 50 روزِ کاری زمان می برد. این زمان جدایِ از زمانی است که برایِ رسیدن به سبکِ منحصربه‌فردِ پروژه بایستی صرفِ جستجو، اتودزنی و کالیبره‌یِ دیزاین و مسائلِ فنی نمود. جدایِ از زمانی است که صرفِ بازیگردانی، بازیگری و تبدیلِ بازی‌ها به سه‌بعدی خواهد شد. جدایِ از زمانی است که صرفِ چینش، نورپردازی، شیدر‌دهی و رندر و کامپوزیتِ آن خواهد شد. میزانِ صحنه‌هایِ شلوغ و پرکاراکتر در این پروژه با کمتر سریالی مقایسه‌پذیر است و میانگینِ نمایِ این پروژه برایِ هر دقیقه هم‌ارزِ پروژه‌هایِ جهانی است. در بخشِ فضا و ابزار هم تنها در 25 قسمتِ اول 200 فضایِ داخلی و خارجی در فیلمنامه پیش‌بینی شده است تا بتواند تنوعِ قابلِ‌توجهی را برایِ این محصول فراهم آورد. طراحی، نظارت، ساخت و آماده‌سازیِ چنین حجمی از فضا و چینشِ آنها منطبق با انیمیتِ پرشمارِ شخصیّت‌ها و سنگینیِ آن برایِ اهلِ فن مشهود است. حال تمامِ این موارد را در رابطه با نوآوری‌هایِ انجام‌شده در نظر آوریم. نوآوری در حینِ انجامِ چنین پروژه‌یِ پرکاری تنها عشق می طلبد، عشق از طرفِ تولیدکنندگان و یاریِ بی‌دریغِ مسئولانِ گرانمایه که اگر همراهیِ آنان نباشد چنین مهمی به سرانجام نخواهد رسید. کلام کوتاه می‌کنیم و در این فرصت از همه‌یِ مسئولینِ گرانقدرِ سازمانِ صدا و سیما به خصوص مدیران و همراهانِ مرکزِ پویانماییِ صبا که طراحان و بانیانِ این پروژه هستند قدردانی می‌نماییم.

شخصیت های اصلی انیمیشن
اخبار

موسسه ایفا تصویرِ آریا در نظر دارد تا با همکاریِ مرکزِ پویانماییِ صبا محصولاتِ جانبیِ انیمیشنِ جوانمردان را تولید نماید. این محصولات شامل؛ اسباب بازی، لوازم التحریر، بازیِ ویدئویی، داستانِ مصور، تی‌شرت و شال می‌باشد.

گالری تصاویر جوانمردان
خلاصه داستان

خلاصه داستان :

 ایران در آستانه سقوط و فرو پاشی

 فساد و خیانت درباریان و امیران خوارزم شاهی

 دسیسه های خلیفه ی بغداد

 شاهزاده تنها ........

 جلال الدین خوارزمشاه .......

 جلال الدین قهرمان قصه ی ماست با گرایش به شیعه مولا علی تنها در برابر مغولان می ایستد ....... شکست می خورد ..... اما تفکر شیعی او و عِرق ملی اش سبب می شود گروه کوچکی را گرد خود جمع کند ...... گروه مقاومت ..... گروه جوانمردان ...... و این آغاز قصه ی ماست ......

تکنیک : سه بعدی با تسکچر دوبعدی

هدف از اجرای پروژه : الگو سازی و برند سازی برای نوجوان ایرانی با هویت ایرانی ، شیعی

معرفی شخصیت ها :

 جلال الدین : قهرمان قصه – مغز متفکر گروه – شاهزاده خوارزمشاه -28 ساله – شجاع – دلیر – بنیان گذار گروه جوانمردان

 مراد : دستیار امین جلال الدین – فرز و چابک – 35 ساله – استاد در پرتاب خنجر – شوخ طبع – با سیاست

 برزین : 25 ساله – قوی هیکل – خوش قلب – ساده – بیشتر از زور استفتده می کند تا عقل

 سینا : 22 ساله – با هوش – آگاه به علوم مختلف – مخترع

 سارا : 20 ساله – تیرانداز ماهر – آشنا به داروی گیاهی – خواهر سینا – آشنا به پزشکی ....

موسسه ایفا تصویر آریا

تلاش برای دستیابی به دانش جهانی در زمینه تبلیغات ،برنامه سازی تلویزیونی و تولید فیلم انیمیشن ، موسسه ایفا تصویر آریا را به عنوان یکی از فعالترین ، پویاترین و نوآور ترین موسسات تبلیغاتی ، برنامه سازی و فیلم سازی در این عرصه به جامعه هنری شناسانده است. این موسسه با بکار گیری نیرو های جوان ، پویا و نوآور با محوریت بخشیدن به سه اصل خلاقیت ، کیفیت و سرعت در جلب اعتماد متقابل میان هنرمندان موسسه و مشتریان در ارائه بهترین شکل خدمات به مشتریان و سفارش دهندگان تلاش نموده و می نماید. هنرمندان شاغل در این موسسه در پی سالها فعالیت در زمینه تبلیغات ، برنامه سازی تلویزیونی ، فیلم سازی انیمیشن و همکاری با شناخته شده ترین شرکت های تبلیغاتی ، برنامه سازی تلویزیونی و فیلم سازی انیمیشن دارای تجارب ارزشمندی در زمینه تبلیغات، تولید تلویزیونی و تولید فیلم انیمیشن می باشند. حوزه های فعالیت این موسسه عبارتند از : الف - تبلیغات و انتشارات ب- ساخت تیزر تلویزیونی ج - ساخت مستند صنعتی د - ساخت مجموعه ها وسریالهای کوتاه و بلند تلویزیونی و- ساخت مجموعه ها وسریال های کوتاه و بلند انیمیشن تولیدات این موسسه در حوزه های تولید تلویزیونی و انیمیشن عبارتند از: 1- مجموعه 13 قسمتی حکایت های پارسی / مرکز پویانمائی صبا 2- مجموعه 26 قسمتی داستان مشاهیر / مرکز پویانمائی صبا 3- مجموعه 39 قسمتی قصه های شب چله / مرکز پویانمائی صبا 4- سریال 13 قسمتی بازمانده / مرکز پویانمائی صبا 5- سریال 39 قسمتی بهاران / مرکز پویانمائی صبا 6- سریال 13 قسمتی پائیز گرم / مرکز پویانمائی صبا 7- سریال 26 قسمتی سمعک / مرکز پویانمائی صبا 8- مجموعه 52 قسمتی قصه ها و پند ها / مرکز پویانمائی صبا 9- فیلم سینمایی عملیات فاو / مرکز پویانمائی صبا 10- میان برنامه های انیمیشن معضلات اجتماعی / شبکه دو سیما 11- فیلم سینمایی انیمیشن شمس تبریزی / شبکه دو سیما 12- تله فیلم حباب / شبکه یک سیما 13- تله فیلم ذهن خاموش/ شبکه یک سیما 14- سریال 40 قسمتی باغ شیشه ای/ شبکه دو سیما 15- سریال عروسکی زهرا و نبات 1 / شبکه قرآن 16- سریال عروسکی زهرا و نبات 2 / شبکه قرآن 17- جنگ اعیاد شعبانیه / شبکه دو سیما 18- کلیپ های مناسبتی / شبکه دو سیما 19- تهیه وتولید تیزر های متعدد برای ارگان ها و سازمان های مختلف از جمله ناجا 110 هنرمندان این موسسسه با بکارگیری سه اصل ذکر شده به موفقیت هائی در حوزه تولیدات انیمیشن در جشنواره های داخلی دست یافته اند که این موفقیت ها به شرح زیرند: 1-جایزه ویژه هیئت داوران به عنوان تهیه کننده برتر ده سال گذشته سازمان صدا و سیما در زمینه انیمیشن از جشنواره جام جم بابت تهیه و تولید سریال پائیز گرم. 2- جایزه بهترین تهیه کننده از جشنواره بسیج سازمان صدا وسیما بابت تهیه و تولید سریال پائیز گرم. 3- جایزه بهترین اجرای کانسپت از جشنواره بسیج سازمان صدا وسیما بابت تهیه و تولید سریال پائیز گرم. 4-جایزه بهترین لی اوت برای مجموعه قصه های شب چله از جشنواره انیمیشن جشن خانه سینما. 5-جایزه بهترین کارگردانی از جشنواره جام جم بابت سریال پائیز گرم. 6- جایزه بهترین لی اوت از جشنواره جام جم بابت سریال پائیز گرم. 7-جایزه بهترین طراحی کانسپت از جشنواره جام جم بابت سریال پائیز گرم. 8-جایزه بهترین دوبله و صدا گذاری از جشنواره جام جم بابت سریال پائیز گرم. 9-جایزه بهترین کارگردانی از جشنواره مقاومت بابت فیلم سینمائی ذهن خاموش 10-جایزه بهترین نقش اول مرد از جشنواره مقاومت بابت فیلم سینمائی ذهن خاموش